5 podstawowych typów w TypeScript

5 podstawowych typów w TypeScript

TypeScript jest nadzbiorem JavaScriptu, który dodaje statyczną typizację. Poznanie i zrozumienie typów danych występujących w tym języku jest kluczowe dla efektywnego programowania, umożliwiając lepszą kontrolę nad typami oraz wykrywanie błędów już na etapie kompilacji. W tym artykule przeanalizujemy podstawowe typy, takie jak liczby, łańcuchy znaków i wartości logiczne oraz przedstawimy metody deklarowania zmiennych.

Poniżej znajduje się kilka podstawowych typów danych dziedziczonych z JavaScriptu i dostępnych w TypeScript:

  1. number: Reprezentuje wartości liczbowe, zarówno całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe.
  2. string: Reprezentuje sekwencje znaków.
  3. boolean: Reprezentuje wartość logiczną, którą może być true (prawda) lub false (fałsz).
  4. any: Reprezentuje dowolny typ danych. Przypisanie wartości do typu any unika sprawdzania typów podczas kompilacji.
  5. object: Reprezentuje złożony obiekt, który może zawierać różne właściwości i metody.

Ponadto TypeScript wprowadza również nowe typy danych, takie jak:

  1. enum: Reprezentuje zestaw nazwanych wartości.
  2. tuple: Reprezentuje uporządkowaną sekwencję elementów o różnych typach.
  3. null i undefined: Reprezentują wartości specjalne null i undefined, które oznaczają brak wartości.
  4. array: Reprezentuje tablicę wartości. W TypeScript tablica może być zdefiniowana przy użyciu notacji typ[], na przykład number[] lub string[].
  5. function: Reprezentuje funkcję. W TypeScript funkcje mogą mieć określony typ argumentów i typ zwracany.

Masz dosyć czytania? Obejrzyj ten filmik, w którym Wojtek wytłumaczy Ci to wszystko szybko i prosto.

View this post on Instagram

A post shared by Ragnarson (@ragnarsoncom)

Przypisując wartość nowo zadeklarowanej zmiennej nie musimy podawać jej typu, ponieważ TypeScript sam wywnioskuje typ zmiennej. Natomiast jeśli nie znamy wartości zmiennej w momencie deklaracji, TypeScript użyje typu any, który do swojej struktury przyjmuje każdy inny typ danych.

let petFavoriteFood

//Po wyświetleniu console.log widzimy:

let petFavoriteFood: any

Należy unikać typu any ze względu na późniejsze możliwe błędy kompilacji spowodowane brakiem kontroli typów. Użycie typu any eliminuje jedną z najważniejszych korzyści z korzystania z TypeScriptu, czyli statyczną typizację. Typowanie statyczne pozwala wykryć błędy typów w czasie kompilacji, zanim kod zostanie wykonany. Używanie any eliminuje tę kontrolę, co może prowadzić do błędów w trakcie działania programu. Ponadto, po użyciu typu any tracimy możliwość auto-uzupełniania i podpowiedzi. Jedną z zalet TypeScriptu jest inteligentne autouzupełnianie i podpowiedzi dostępne w edytorach kodu.

Chcąc podać typ zmiennej przy jej deklaracji, podajemy nazwę typu po dwukropku.

let petFavoriteFood: string

Chcąc przypisać zmiennej petFavoriteFood wartość innego typu niż string, TypeScript zwróci nam komunikat:

let petFavoriteFood: string
petFavoriteFood = 5 Type number is not assignable to type string

Jeśli zmienimy typ string na number kompilator nie zwróci błędu.

let petFavoriteFood: number
petFavoriteFood = 5 

To tylko kilka podstawowych typów danych dostępnych w TypeScript. TypeScript posiada również wiele bardziej zaawansowanych funkcji i typów, które umożliwiają bardziej precyzyjne definiowanie typów danych w kodzie. Pozostałe typy zostaną przedstawione w kolejnych artykułach. Przyjrzenie się dostępnym w TypeScript typom danych i świadome ich wykorzystanie przyczyni się do tworzenia bardziej niezawodnych i skalowalnych aplikacji.