Tablica/Array [] w Typescript

Tablica/Array [] w Typescript

Array to kolejny typ zmiennej w języku TypeScript, który pozwala przechowywać kolekcje wartości tego samego typu. Możemy zdefiniować tablicę poprzez użycie nawiasów kwadratowych []. Jednak zaleca się również podanie konkretnego typu, który będzie przechowywany w tej tablicy, zamiast używania any, aby unikać niejednoznaczności i ułatwić zrozumienie kodu przez innych programistów w przyszłości.

Deklaracja tablicy z określonym typem

Aby zadeklarować tablicę z określonym typem, możemy użyć składni let zmienna: Array<typ>. Na przykład, jeśli chcielibyśmy stworzyć tablicę liczb całkowitych, możemy to zrobić w następujący sposób:

let numbers: Array<number>;

Możemy również użyć skróconej składni, w której typ tablicy podajemy za pomocą nawiasów kwadratowych:

let numbers: number[];

W obu przypadkach zmienna numbers będzie teraz tablicą, która może przechowywać jedynie liczby całkowite.


Przykłady użycia tablic

Przechowywanie listy wartości

Tablice są szczególnie użyteczne, gdy chcemy przechować listę wartości tego samego typu. Na przykład, możemy stworzyć tablicę, która zawiera listę imion:

let names: string[] = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"];

Teraz zmienna names zawiera tablicę z czterema imionami.

Masz dosyć czytania? Obejrzyj ten filmik, w którym Wojtek wytłumaczy Ci to wszystko szybko i prosto.

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Ragnarson (@ragnarsoncom)

Iteracja przez elementy tablicy

Aby przejść przez wszystkie elementy tablicy, możemy użyć pętli for lub metody forEach.

let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];

// Użycie pętli for
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
    console.log(numbers[i]);
}

// Użycie metody forEach
numbers.forEach((num) => {
    console.log(num);
});

Obie metody wydrukują wartości tablicy numbers, czyli liczby od 1 do 5.

Dodawanie i usuwanie elementów

Tablice w TypeScript umożliwiają dodawanie i usuwanie elementów w prosty sposób.

let fruits: string[] = ["apple", "banana", "orange"];

// Dodawanie nowego owocu na koniec tablicy
fruits.push("grape");

// Usuwanie ostatniego owocu z tablicy
fruits.pop();

// Dodawanie nowego owocu na początek tablicy
fruits.unshift("pear");

// Usuwanie pierwszego owocu z tablicy
fruits.shift();

Po wykonaniu powyższych operacji, tablica fruits będzie zawierała trzy elementy: "banana", "orange" oraz "grape".

Wyszukiwanie elementów

Możemy także wyszukać indeks określonej wartości w tablicy.

let numbers: number[] = [10, 20, 30, 40, 50];

// Wyszukiwanie indeksu liczby 30
let index = numbers.indexOf(30);

console.log(index); // Wyświetli: 2

Metoda indexOf zwróci indeks pierwszego wystąpienia liczby 30 w tablicy numbers.

Dlaczego nie warto używać tablic typu any?

Typ any pozbawia statycznego typowania, co może prowadzić do błędów i problemów bezpieczeństwa. Zamiast tego, warto precyzyjnie określić typ danych przechowywanych w tablicy, co umożliwi TypeScriptowi wykrywanie błędów typów już na etapie kompilacji. Kod staje się bardziej wydajny, bezpieczny i zrozumiały dla innych programistów.

Podsumowanie

Tablice są użytecznym narzędziem w języku TypeScript, które umożliwia przechowywanie kolekcji wartości tego samego typu. Dzięki precyzyjnemu określeniu typu tablicy możemy uniknąć błędów i ułatwić zrozumienie kodu przez innych programistów. Wiedząc, jak efektywnie korzystać z tablic, możemy łatwo manipulować danymi i wykonywać różnorodne operacje na kolekcjach wartości w naszych programach.